Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
12 april 2020 16:44 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking

석들쯤은 도제라면 문제가 없다구. 그는 그만큼 강한 사내였어!”

‘ 물론 내가 더 강하지만......’

천풍의 말을 자신을 노리는 것으로 들은 막주는 분노가 담긴 웃음을 지었다.

“ 하하하! 네 놈이 이젠 나를 농락하려 하는 구나! 자신이 도제의 묘비에 폭풍도황이라는

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking" target="_blank">더킹카지노</a>

12 april 2020 16:42 av inde1990.net/

inde1990.net/

이봐! 죽는 것은 죽는 것이고 말야! 청부대상을 잘못 잡은 것 아냐? 무작정 공격해 오길
래 나를 청부대상으로 잡은 줄은 알았지만 나는 폭풍도황이라는 사람이 아니란 말씀이야!
물론 도제를 이긴 것은 맞지만...... 그리고 도제의 이름을 더럽히지 말라구! 너희같은 녀

<a href="https://inde1990.net/" target="_blank">우리카지노</a>

12 april 2020 16:36 av oepa.or.kr/sandz

oepa.or.kr/sandz

대해주겠다. 우리 혈막의 최후의 힘으로!”

혈막주의 말에 필살단의 인원들은 전의를 불태우는 듯 막대한 살기를 흘리기 시작했다.
천풍은 그들의 살기에는 전혀 관계치 않고 계속 자신을 폭풍도황이라 부르는데 의문이 가서
물었다.

<a href="https://oepa.or.kr/sandz/">샌즈카지노</a>

12 april 2020 16:35 av oepa.or.kr/first/

oepa.or.kr/first/

혹시나 귀찮아질까봐 그랬던 것인데....... 이제 상관없다. 너희들을 오늘 모두 죽이지 못
하면 우리가 다 죽을테니...... 후후! 폭풍도황이라는 별호는 괜히 얻은 것이 아닌가보군.
진짜 도제를 실력으로 죽인 모양이야! 너는 진정한 우내오제급의 실력자로 생각하고 상

<a href="https://oepa.or.kr/first/">퍼스트카지노</a>

12 april 2020 16:33 av oepa.or.kr/theking

oepa.or.kr/theking

그래 이게 우리 세력의 마지막이다. 우리가 엄청난 청부금에 놀라 자세한 조사를 안하고
나온 것이 잘못이라 해야겠지. 하지만 너희가 죽는다는 것에는 변함이 없다. 부하들에게
여자들은 상관말고 너만을 최우선적으로 처리하라고 한 것이 잘못이었던 것 같군.

<a href="https://oepa.or.kr/theking/">더킹카지노</a>

12 april 2020 16:31 av oepa.or.kr

oepa.or.kr

분명 의뢰자에 대해서는 알려주려 하지 않을 테고 혹시 너희들 말고 더 있는 것은 아니
겠지. 뭐 말을 듣기론 너희들이 다라고 생각하지만 말이야!”

천풍의 말에 쓴웃음을 짓던 막주는 이윽고 살기를 피워올리며 말했다.


<a href="https://oepa.or.kr/">우리카지노</a>

12 april 2020 16:29 av oepa.or.kr/thenine

oepa.or.kr/thenine

천풍은 그들의 수를 찬찬히 세며 그의 말을 기다렸다. 천풍이 그렇게 말을 기다리며 파악
한 숫자는 100여명이 넘어가는 숫자였다. 그래서 조금 긴장했다.

제 목: 창판협기 [101 회]
21. 청부대상 폭풍도황-혈전


<a href="https://oepa.or.kr/thenine/">더존카지노</a>

12 april 2020 16:11 av oepa.or.kr/coin

oepa.or.kr/coin

천풍은 중단전을 저번처럼 이용하지 못함을 아쉬워했다. 끊임없는 내력의 사용이 가능했던
그때의 생각이 머리속을 스친 것이었다. 하지만 지금 그것을 바랄수는 없는 법 그저 눈앞의
세력을 지금의 힘으로 없앨 생각만 해야했다. 그들의 눈치를 보건데 물러날 생각은 전혀 없
는듯 했기에.

<a href="https://oepa.or.kr/coin/">코인카지노</a>

12 april 2020 16:00 av waldheim33.com/cocoin

waldheim33.com/cocoin

흥! 당연한 것 아닌가? 네가 너희들의 작전을 모를 줄 알았나? 분명 네 놈들은 우리를 사
냥하려고 우리가 도망칠 지점에 있었겠지. 혹시나 우리가 도주할 가능성을 배제할수 없었

<a href="https://waldheim33.com/cocoin/" target="_blank">코인카지노</a>

12 april 2020 15:56 av waldheim33.com/the9

waldheim33.com/the9

우리가 너희들을 얕본 모양이군. 우리 혈막의 절반이나 되는 세력을 넷이서 해결한 듯
하니 말이다. 물론 거의 네 녀석의 실력이겠지만......”

그는 천풍을 가리키며 이를 갈듯 말했고 그에 천풍은 코웃음을 치며 대답했다.


<a href="https://waldheim33.com/the9/" target="_blank">더존카지노</a>

Kontaktinformation

Tävlingsansvarig:
Ulrika Mullen


Kontakt: This is a mailto link
Anmälan: 

 

Våra fantastiska sponsorer: